Urgentný príjem

Oddelenie urgentného príjmu je moderne koncipované pracovisko s vysokoprahovou aj nízkoprahovou časťou. Urgentný príjem bude poskytovať špecializovanú aj regionálnu starostlivosť pacientom. Tím urgentného pracoviska bude tvoriť viac ako desať špecialistov v urgentnej medicíne spoločne s vysoko kvalifikovaným tímom zdravotných sestier a zdravotníckych záchranárov.

Pre koho je určená urgentná starostlivosť?

Urgentná medicína sa zásadne líši od ostatných medicínskych odborov:

 • Ošetruje pacientov v prvom kontakte.
 • Pracuje s malým množstvom informácii, z ktorých sa musí vyťažiť maximum.
 • Je potrebné si klásť správne otázky a hodnotiť svoju prácu.

Spustenie urgentného príjmu

Nemocnicu Bory budeme spúšťať do prevádzky počas deviatich mesiacov postupne od menej náročných činností až po tie komplexnejšie. Urgentné pracovisko otvoríme až vtedy, keď budeme mať stopercentnú istotu, že nemocnica je funkčne vyladená.

Prevádzka urgentného príjmu

Spôsob prevádzkovania urgentnej medicíny sa líši od krajiny ku krajine. Každá krajina má svoje špecifiká. Nedá sa povedať, ktorý systém je lepší a ich porovnávanie je problematické. Všetko sa odvíja od toho, ako zabrániť overcrowdingu, t.j. preplnenie urgentu pacientmi.

Keďže preplnenie urgentu je problém nielen v slovenskom zdravotníctve, ale aj zahraničí. V Nemocnici Bory pripravujeme na predídenie preplneniu a dlhému čakaniu pacientov triážny systém. Avšak aj pri ňom sa môže stať, že budú pacienti čakať dlhšie.

Pacient na urgentnom príjme

Je potrebné, aby pacient vedel hneď ako vojde do Nemocnice Bory, aké sú priority urgentného príjmu a koľko bude čakať. K dispozícii budú mať triediace centrum a štruktúrovaný systém čakárni.

Najkratšie cesty pre pacienta v ohrození života

Pri záchrane ľudského života záleží na sekundách. Preto sa urgentný príjem Nemocnice Bory sa nachádza hneď vedľa CT a MR vyšetrovne či rádiologického pracoviska s röntgenom. V situáciách ako je cievna mozgová príhoda bude možné z urgentného príjmu pacienta previezť v priebehu pár momentov na oddelenie intervenčnej neurológie a kardiológie, kde bude pacient ošetrený.

V novej Nemocnici Bory sa našim odborníkom podarilo vytvoriť unikátne spojenie medzi tzv. crash rooms (t. j. miestnosti na urgentné prvotné ošetrenie akútnych pacientov), CT vyšetrovňami a operačnými sálami tak, aby prevoz pacienta netrval dlhšie ako niekoľko sekúnd. Takýto štandard patrí medzi európsku špičku.

Medicínska technika a vybavenie urgentu na svetovej úrovni

Oddelenie urgentného príjmu Nemocnice Bory bude disponovať špičkovým technickým a medicínskym vybavením spĺňajúcim prísne medzinárodné štandardy.

Pre urgentnú starostlivosť o pacientov budú k dispozícii:

 • 2 vysokoprahové miestnosti „crash room“ na poskytovanie multiodborovej urgentnej starostlivosti o pacientov so zlyhávaním vitálnych funkcií
 • 18 expektačných lôžok a kresiel vrátane izolačného boxu
 • viac ako 10 vyšetrovní
 • triediace centrum a štruktúrovaný systém čakární
 • špičkové monitorovacie zázemie
 • bohaté zázemie pre Point-of-Care diagnostiku so špeciálnym zreteľom na využitie Point-of-Care ultrasonografia vrátane pažerákovej echokardiografie
 • priamo dostupné rádiologické zázemie
 • protokolizovaná organizácia zdravotnej starostlivosti a úzka spolupráca s ostatnými oddeleniami nemocnice

Vizia a piliere urgentnej starostlivosti

Oddelenie urgentného príjmu bude poskytovať kvalifikovanú zdravotnú starostlivosť založenú na troch pilieroch:

 1. Personalizovaná, bezpečná klinická zdravotná starostlivosť v súlade s princípmi medicíny založenej na dôkazoch.
 2. Systém kontinuálneho vzdelávania charakteru „každý učí každého“.
 3. Vedecko-výskumná práca ako súčasť bežnej klinickej prevádzky.

Prostredníctvom napĺňania týchto princípov chceme docieliť, aby oddelenie urgentného príjmu poskytovalo špičkovú zdravotnú starostlivosť pacientom Nemocnice Bory.

Zároveň chceme, aby sa stalo pevnou súčasťou postgraduálneho i pregraduálneho vzdelávania na Slovensku aj v Európe. Chceme umožniť široké naplnenie medicínskych, vedecko-výskumných a akademických ambícií všetkých členov tímu, ktorí sa budú chcieť angažovať.

Pracovné prostredie urgentného príjmu

Pracovné prostredie tímu lekárov, sestier, technikov a ošetrovateľského personálu pracujúcich na urgente bude kontinuálne kultivované s dôrazom na:

 • podporu tímovej spolupráce
 • budovanie priateľského pracovného prostredia
 • praktizovanie urgentnej medicíny založenej na dôkazoch a na aplikácii postupov modernej medicíny
 • rešpektovanie etických princípov v prístupe k pacientom založených na empatii, porozumeniu k prianiam a rozhodnutiam pacientov a s rešpektovaním dôstojnosti pacientov za všetkých okolností
 • budovanie spolupatričnosti celého tímu vo vzťahu k oddeleniu aj k Nemocnici Bory ako inštitúcii
 • princíp kolegiality a vzájomného rešpektu
 • odborný, vecný a spravodlivý princíp riešenia prevádzkových problémov

Lekár v urgentnej medicíne by mal ovládať všetko

Základný tím urgentného príjmu by mal mať špecializáciu a hlavný odbor urgentnú medicínu. Odbory, z ktorých vychádzajú základy urgentnej medicíny, sú anesteziológia, chirurgia, lekárstvo a taktiež aj pediatria.

Urgentológ v Nemocnici Bory

Lekár v urgentnej medicíne by mal ovládať všetko. Už teraz sa pripravujú štandardné operačné postupy a všetky dokumenty potrebné k tomu, aby tím pracoviska urgentu fungoval jednotne. Urgentológ v Nemocnici Bory nebude dispečer a zvolávač konzília, ale odborník naprieč medicínskymi disciplínami. Samozrejme, ak je potrebné, zavolá si na konzultáciu špecialistu.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.