Michalovská nemocnica sa stane výučbovou základňou pre študentov košickej lekárskej fakulty

V Nemocnici novej generácie v Michalovciach budú stážovať študenti šiesteho ročníka Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Predstavitelia nemocnice a fakulty podpísali zmluvy o vzájomnej spolupráci a michalovská nemocnica sa tak od budúceho akademického roku stane výučbovou základňou pre košických študentov. V Michalovciach sa budú zároveň uskutočňovať kurzy abdominálnej sonografie pre lekárov v rámci postgraduálneho štúdia. 

michalovce

michalovce

Spolupráca s košickou lekárskou fakultou je dôležitým míľnikom v živote michalovskej nemocnice, keďže pre našu sieť má spolupráca s akademickou obcou veľký význam. Vo Svete zdravia už niekoľko rokov pracujeme so študentmi medicíny i ošetrovateľstva prostredníctvom súťaží a letných stáží, ktoré pre nich v našich nemocniciach pravidelne organizujeme. Snažíme sa im pritom nielen ukázať a vysvetliť veci, ku ktorým sa možno počas štúdia nemajú šancu dostať, ale aj si vypočuť ich názory a povedať im o trendoch v slovenskom zdravotníctve. Veríme, že vďaka tejto spolupráci sa budú môcť lepšie pripraviť na svoje budúce povolanie a stanú sa prínosnou posilou aj v našich nemocniciach,“ uviedol generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a siete nemocníc Svet zdravia Vladimír Dvorový.

Spoluprácou so špičkovo vybavenými nemocnicami v rámci Košického či Prešovského kraja naša lekárska fakulta nasleduje moderné trendy nielen v Českej republike, ale aj v iných vyspelých krajinách EÚ. Naviac, pre zotrvanie budúcich lekárov na Slovensku je veľmi dôležité mať možnosť spoznať tieto nemocnice a zároveň obohatiť svoje praktické zručnosti intenzívnejšie, ako je to v prostredí univerzitných nemocníc, kde je predsa len vyššia kumulácia študentov na relatívne menší počet pacientov. Myslím si, že budúcnosť výučby študentov medicíny je založená práve na širšom výbere kvalitných pracovísk a širšom zavedení simulátorov pri výchove nových lekárov, pretože je potrebné prihliadať aj na etiku výučby a práva pacientov,” poznamenal dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Daniel Pella.

Praktická časť výučby sa bude uskutočňovať na troch pracoviskách michalovskej nemocnice, ktorými sú hepatobiliárne centrum, internistický klaster a rádiológia. Organizácia, obsah a rozsah výučby sa riadi študijným programom pre príslušný študijný odbor.

Michalovská nemocnica má vytvorené všetky potrebné materiálno – technické a personálne predpoklady na získavanie potrebných praktických zručností pre pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie.