Interná medicína – hospitalistika

Internú medicínu v minulosti nazývali aj “kráľovnou medicíny”. Základnou úlohou internistov v bežnej nemocničnej praxi je diagnostikovať a liečiť vnútorné choroby aj v spolupráci so špecializáciami ako je diabetológia, endokrinoglógia, kardiológia, gastroenterológia, hematológia a iné. Vnútorné lekárstvo bude mať v Nemocnici Bory inovatívny prístup, iný ako ho pacient pozná zo slovenského zdravotníctva.

Interná nemocničná medicína

Hospitalistika prináša inovatívny prístup k tradičnej internej medicíne na Slovensku. Koncept predstavuje novinku nielen v Nemocnici Bory, ale aj v slovenskom či európskom nemocničnom prostredí.

Koncept hospitalistiky

Koncept hospitalistiky dokázateľne prispieva k poskytovaniu nielen kvalitnejšej, ale aj efektívnejšej zdravotnej starostlivosti. Dokazujú to skúsenosti zo zahraničia najmä z USA, kde tento model nemocničnej medicíny pod vedením hospitalistov zvyšuje spokojnosť pacientov a rovnako aj ich príbuzných už vyše desaťročie.

Vďaka konceptu hospitalistiky bude nemocničná medicína oveľa efektívnejšia, dynamickejšia a umožní rýchlejšie ošetrenie väčšieho počtu pacientov. Na rozdiel od tradičnej schémy, sa budú hospitalisti v rámci internej medicíny vo väčšej miere riadiť štandardizovanými postupmi a budú vykonávať väčší počet intervenčných zákrokov.

Prínos pre pacienta

Hlavným prínosom hospitalistiky je komplexný prístup k  pacientovi, ktorý vyžaduje lôžkovú zdravotnú starostlivosť.  Hospitalistika zavedie v Nemocnici Bory princíp jeden pacient – jeden lekár. Je čoraz dôležitejšie poskytovať personalizovanú starostlivosť , aby sa v liečbe bezdôvodne nepresúvala zodpovednosť za pacienta z jedného lekára na druhého, čo  môže mať za následok zbytočné predlžovanie jeho hospitalizácie.

Interné lôžkové oddelenie nahradí hospitalistické

Nemocnica Bory nebude mať klasické interné lôžkové oddelenie. Namiesto neho  bude v Nemocnici Bory hospitalistické oddelenie postavené na systéme “plávajúcich” lôžok t.j. hospitalisti budú využívať celú lôžkovú kapacitu nemocnice. Okrem lôžkovej časti budú hospitalisti poskytovať zdravotnú starostlivosť aj na interných ambulanciách.

Vo väčšine prípadov bude hospitalista prijímajúcim lekárom, ktorý zastrešuje liečbu pacienta po celú dobu hospitalizácie a optimálne bude pacienta z nemocnice aj prepúšťať. V rámci interdisciplinárnej starostlivosti o pacienta si bude prizývať na konzíliá špecialistov podľa potreby.

Hospitalista bude vo väčšine prípadov vystupovať ako lekár prvého kontaktu i vtedy, keď pacienta pri náhlom zhoršení zdravotného stavu pošle do nemocnice ambulantný lekár, alebo keď ho preložia z inej nemocnice, pokiaľ nepôjde o preklad pacienta kvôli špecifickej intervencii, ktorú má v kompetencii vopred určený špecialista. V takýchto prípadoch bude pacient hospitalizovaný priamo bez toho, aby musel prechádzať urgentným príjmom.

Vedenie internej medicíny v Nemocnici Bory

MUDr. Martin Izakovič, PhD, MHA, CPE, SFHM, FACP, FACPE bude v Nemocnici Bory viesť úsek hospitalistiky a pridružené subšpecializácie. Martin Izakovič bol pri tom, keď sa v Spojených štátoch rozbiehala táto nová medicínska disciplína.

Prečo chce zaviesť koncept hospitalistiky?

Nemocnica nie je optimálne miesto pre pacienta a mal byť v nej byť len ak je to naozaj nevyhnutné. Pri predlžovaných hospitalizáciách sa pacient vystavuje možnosti napríklad:

  • nakazenia nemocničnými nozokomiálnymi nákazami,
  • vzniku preležanín,
  • omylu v medikácii a pod.

“V dnešnej dobe subšpecializovania je nevyhnutné prinavrátiť sa k pôvodnému konceptu hlavného doktora pre väčšinu hospitalizovaných pacientov s rešpektovaním a prizvaním všetkých subšpecialistov podľa potreby. Verím, že internisti – hospitalisti si túto úlohu splnia.” vysvetľuje MUDr.Izakovič.

Úlohy internistu

Internista, zjednodušene povedané, sa môže venovať pacientovi od hlavy až po päty. Na vysvetlenie používa MUDr. Izakovič príklad: “V minulosti automechanik vedel na automobile opraviť všetko. V súčasnosti už sú vozidlá také komplikované, že sa o ich servis musia starať viacerí špecialisti. Podobne je to v komplexnom nemocničnom prostredí a aj v internej medicíne samotnej, kde exponenciálne pribúdajú nové poznatky.”

Vývoj v medicíne pokročil natoľko, že aj internisti sa musia špecializovať. Hospitalisti – internisti s adekvátnymi právomocami a kompetenciami vedia vo väčšine prípadov vyriešiť medicínske problémy bežných hospitalizovaných pacientov nielen samostatne, kvalitne a efektívne, ale aj pri vyššej spokojnosti pacientov i personálu.

“Cítim a vidím okolo seba, že aj v medicíne sa vytráca umenie komplexného holistického prístupu s hlavným fokusom na pacienta samotného, nielen na jednu z jeho mnohých diagnóz.” vysvetľuje MUDr. Izakovič.

O ktorých pacientov sa budú starať hospitalisti?

Hospitalisti budú mať v novej bratislavskej nemocnici v primeranej starostlivosti väčšinu pacientov na lôžkových oddeleniach. Výnimkou budú tí pacienti, ktorí budú vyžadovať intenzívnu starostlivosť, prípadne budú mať diagnózu, ktorá patrí do priamej kompetencie iného špecialistu napr. chirurga. Podobne nebude v kompetencii hospitalistov starostlivosť o tehotné ženy alebo novorodencov.

Interné vyšetrenie zastreší hospitalista

V niektorých situáciách bude hospitalista prizývaný či už na iné oddelenia alebo urgentný príjem na konzíliá, napríklad pri nejednoznačnosti diagnóz, alebo keď nebude zrejmé, či pacienta hospitalizovať alebo nie.

Hospitalisti nenahradia všeobecných lekárov, avšak budú komplexne riešiť zdravotný problém pacienta z hľadiska internej medicíny počas celej doby jeho hospitalizácie v Nemocnici Bory. Pre pacientov bude výhodou, že budú komunikovať s jedným lekárom, resp. s minimálnym počtom lekárov.

Kto sú hospitalisti?

Hospitalisti sú lekári, ktorí poskytujú primárnu zdravotnú starostlivosť hospitalizovaným pacientom podobne ako to robia všeobecní lekári v oblasti ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Hospitalista sa riadi štandardnými postupmi rovnako ako internista – plánuje liečbu hospitalizovaného pacienta od príjmu až po prepustenie do domáceho ošetrenia.

V podstate neexistuje zásadný rozdiel medzi formálnou kvalifikáciou internistu a hospitalistu. Líšia sa hlavne logistikou poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Neoddeliteľnou náplňou práce hospitalistu je multidisciplinárna koordinácia starostlivosti o pacienta, jej transparentnosť a efektivita.  V Nemocnici Bory budú hospitalisti veľmi úzko spolupracovať so sestrami a ostatným zdravotníckym personálom.

Úloha hospitalistu – interného lekára

Hoci sa pri lôžku pacienta vystriedajú viacerí špecialisti, v princípe to bude hospitalista, kto:

  • objasní pacientovi diagnózu,
  • oboznámi ho s navrhovanou liečbou,
  • bude primárne komunikovať aj s jeho rodinnými príslušníkmi.

Hospitalisti budú v Nemocnici Bory pracovať v nepretržitej prevádzke.

Ako bude vyzerať práca hospitalistu v Nemocnici Bory?

Hospitalista bude v starostlivosti o pacienta kriticky zvažovať, aké vyšetrenia pacientovi spraví priamo počas jeho hospitalizácie. V prípade, že pacient bude môcť vyšetrenia absolvovať ambulantne, ukončí jeho hospitalizáciu. Pacient tak bude môcť na dané vyšetrenie počkať v domácom prostredí, vďaka čomu sa zníži riziko nozokomiálnej nákazy, ktoré narastá s predlžujúcou sa dobou pobytu v nemocnici.

Hospitalisti musia a budú spolupracovať s ostatnými špecialistami ako v nemocnici, tak aj v ambulantnej sfére s cieľom vytvoriť efektívny a funkčný model, ktorý poskytne pacientovi presne to, čo potrebuje a vtedy, keď to potrebuje.

Kto sa môže stať hospitalistom v Nemocnici Bory

Pre koho je hospitalistika vhodná? Je to pozícia vhodná pre prakticky, akčne a funkčne založených lekárov, ktorí radi vidia výsledky svojej práce rýchlo. Pre lekárov, ktorí chcú:

  • fungovať efektívne,
  • naplniť potenciál internej nemocničnej medicíny,
  • robiť intervenčné zákroky a
  • tímovo spolupracovať s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi.

Záujemcovia o prácu, dajte nám o sebe vedieť! Zašlite svoj profesijný životopis prostredníctvom nášho online formuláru.

Kompetencie hospitalistov

Hospitalisti sa budú vo väčšej miere riadiť štandardizovanými postupmi a budú vykonávať väčší počet intervenčných zákrokov, na ktoré budú mať certifikát, ako pri tradičnej schéme. Budú v spolupráci s intenzivistami aktívne participovať pri starostlivosti o kriticky chorých pacientov, vrátane zastrešovania náhlych a urgentných stavov ako napríklad kardiopulmonárna resuscitácia, liečba sepsy či akútnych život ohrozujúcich stavov.

Hospitalisti budú v Nemocnici Bory zastrešovať a riešiť aj urgentné situácie. Cieľom je, aby hospitalisti boli certifikovaní v poskytovaní akútnej kardioplumonárnej resuscitácie “ACLS”. Tiež budú súčasťou tímov rýchleho nasadenia pri akútnom zhoršení stavu pacienta, alebo “rapid response teams” či “code blue”.

Tím hospitalistov v Nemocnici Bory

V Nemocnici Bory bude pôsobiť pod vedením MUDr. Izakoviča najmenej päťdesiat hospitalistov, ktorí budú spolupracovať so všeobecnými aj špecializovanými sestrami a lekármi v iných špecializáciách.

“Verím, že koncept hospitalistiky prinavráti Internej medicíne jej zaslúženú vážnosť, atraktivitu a popularitu ako medzi skúsenými lekármi, tak medzi čerstvými absolventami medicíny,” hovorí MUDr. Izakovič.

Všeobecné sestry budú tvoriť asi 80 percent sesterského personálu. Ich hlavnou úlohou bude starostlivosť o pacientov s rozličnými diagnózami. Oproti tomu, špecializované sestry budú pri pacientoch, ktorí si budú vyžadovať zvýšenú pozornosť, napríklad pacienti po náročných operáciách.

Hlavný dôraz bude kladený na tímovú spoluprácu, vzájomnú úctu, dobrú komunikáciu s možnosťami odborného aj osobnostného rastu hospitalistov.

“Interná medicína je rozsiahla, zaujímavá a stimulujúca disciplína. Verím, že pomôžeme vychovať  generáciu nemocničných doktorov, ktorí sa budú vedieť komplexne a dôstojne postarať o slovenských hospitalizovaných pacientov, v prípade Nemocnice Bory aj v prostredí, ktoré tomu zodpovedá,” vysvetľuje MUDr. Izakovič.

Prevádzka a rotácia

Pracovná prevádzka pri tejto pozícii sa môže líšiť v závislosti od zaradenia. Jednotlivé tímy hospitalistov budú rotovať v zmennej prevádzke, ktorá umožní nielen väčšiu kontinuitu v starostlivosti o pacienta, ale aj transparentnú pracovnú dobu so segmentami voľných dni, bez plánovaných služieb a príslužieb.

Priestor aj pre mladých internistov

Koncept hospitalistiky počíta s tým, že v Nemocnici Bory budú pôsobiť v rámci špecializačnej prípravy aj čerství absolventi lekárskych fakúlt.

Ako zdôrazňuje MUDr. Izakovič: „Je to medicína, ktorá sa dá relatívne ľahko osvojiť. U osemdesiatich percent hospitalizovaných pacientov sa opakuje dvadsať percent diagnóz. Ak teda hospitalista vie, ako efektívne a erudovane liečiť týchto dvadsať percent bežných internistických diagnóz, vie ošetriť osemdesiat percent hospitalizovaných pacientov s chorobami spadajúcimi do oblasti vnútorného lekárstva. K ostatným prípadom si prizve špecialistu.“

Práve preto MUDr. Izakovič vidí priestor pre uplatnenie aj mladých lekárov a absolventov v rámci hospitalistiky v Nemocnici Bory.