Nadácia Penta pokračuje v podpore projektu rómskych Babíc

Vilčurňa, Smižany, Rudňany, Markušovce a Hrabušice. To sú obce, v ktorých sa aj vďaka podpore a pomoci Nadácie Penta už šiesty rok realizuje projekt MISIA 1000 – Babice. Nie je náhoda, že sú všetky situované v okolí nemocnice Svet zdravia v Spišskej Novej Vsi. Ide totiž o projekt rómskych babíc – asistentiek vo vylúčených komunitách na východe Slovenska, ktorý Nadácia Penta spustila v spolupráci s Asociáciou pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu v roku 2019.

Program Misia 1000 je ambicióznou iniciatívou, ktorej cieľom je posilniť ranú starostlivosť a zdravie predovšetkým v sociálne a ekonomicky vylúčených komunitách. Od svojho spustenia v roku 2019 sa transformoval a rozrástol na viaceré lokality, a to na oblasti s najväčšími sociálnymi výzvami.

Misia 1000 sa zameriava na zlepšenie zdravotného stavu tehotných žien, mladých matiek, novorodencov a primárne detí do 3 rokov v sociálne vylúčených komunitách, s cieľom prispieť k zníženiu miery sociálneho vylúčenia v spoločnosti. Hlavné ciele projektu zahŕňajú zvýšenie úrovne zdravia týchto cieľových skupín a podporu psychomotorického vývoja detí.

Súčasťou programu Misia 1000 je aj aktívna práca v oblasti advokácie a vzdelávania, najmä pre zdravotníkov, s cieľom komunikovať s verejnosťou a zvyšovať povedomie o dôležitosti starostlivosti v ranom veku a špecifikách, ktoré so sebou prináša generačná chudoba a sociálne vylúčenie.

Historický vývoj

Program Misia 1000 vznikol na začiatku roku 2019 a rýchlo sa stal dôležitou súčasťou poskytovania podpory v lokalitách okolo nemocnice Penta Hospitals Spišská Nová Ves. Prvý tím piatich dobrovoľníčok začal aktivity v teréne, s dôrazom na prevenciu a podporu v oblasti zdravia matiek a novorodencov. Postupne bol rozšírený o spoluprácu s inštitúciami a organizáciami a za ostatných päť rokov sa práca babíc dotkla životov mnohých ľudí v marginalizovaných komunitách.

Rozšírenie a podpora

Spolupráca s Nemocnicou Spišská Nová Ves zo siete nemocníc Penta Hospitals bola kľúčová pre ďalší rozvoj projektu. Babice začali realizovať pravidelné aktivity aj na gynekologicko-pôrodníckom a pediatrickom oddelení. V roku 2023 pôsobilo v teréne 25 babíc v 20 lokalitách a v programe bolo zapojených 458 detí. Okrem toho realizovali babice v prostredí nemocnice 6410 intervencií na oddelení gynekológie a 6454 intervencií na oddelení pediatrie.

Poslanie a úloha babíc

Srdcom iniciatívy sú babice, ktoré aktívne pôsobia v teréne a nemocnici a poskytujú podporu tehotným ženám, matkám a deťom. Za ostatných päť rokov rokov sa práca babíc dotkla životov mnohých ľudí v marginalizovaných komunitách.

Babice sa zameriavajú na podporu rodín v rámci svojej komunity. Nielenže poskytujú nevyhnutnú podporu zdravotnej starostlivosti, ale podporujú aj budovanie silných komunitných väzieb a dôvery voči vonkajším formám pomoci ako sú personálne zložky zdravotníckych zariadení – lekári a sestry. Ich prítomnosť v nemocniciach znamená pomoc pri komunikácii s deťmi a ich rodinami, ale aj podporu v stresujúcich situáciách, čím zlepšujú celkovú atmosféru v nemocnici. Sú spojivom medzi lekármi a pacientmi.

„Myslím si, že tento projekt je taký úspešný, pretože tieto babice pochádzajú práve z tejto komunity a majú vnútornú motiváciu, majú odhodlanie robiť zmeny a robiť zmeny k lepšiemu. Babice pôsobia jednak v teréne aj u nás v nemocnici. A to je veľmi dôležité. Babice sú v priamej interakcii s našimi zdravotníckymi pracovníkmi. To znamená, že vplývajú nielen na mamky, nielen na detičky z týchto marginalizovaných skupín, ale aj na našich zdravotníkov a vytvárajú sa nové vzťahy, nové väzby,“ zosumarizovala spoluprácu Bc. Katarína Kurtová, vrchná sestra gynekologického oddelenia Nemocnice Spišská Nová Ves. „Tento projekt zmenil aj moje vnímanie na ľudí pochádzajúcich z prostredia generačnej chudoby,“ dodala.

MUDr. Zuzana Veisenpacherová, primárka pediatrie potvrdzuje pozitívny vplyv prítomnosti babíc: „Zmena s babicami určite prišla v tom, že máme trošku väčší poriadok na oddelení v rámci rešpektovania pravidiel. Pretože mamičky ich počúvajú, ich rešpektujú.“

Práca babíc má hlboký dosah a prináša pozitívne zmeny nielen na individuálnej úrovni, ale aj na úrovni celej komunity. Babice vykonávajú aktivity priamo v domácom prostredí, ktoré zahŕňajú kontrolu zdravotného stavu novorodenca, poskytovanie poradenstva v oblasti životosprávy a rozvoja dieťaťa.

Babice, pod vedením koordinátorky, s deťmi realizujú rozmanité aktivity na rozvoj reči, hrubej a jemnej motoriky, kognitívnych schopností a sebaobslužných činností, zatiaľ čo s rodinou pracujú na zvyšovaní zdravotnej a literárnej gramotnosti, organizujú ženské kruhy a edukujú rodičov o starostlivosti o deti.

Babica Katka o svojej práci: „Sú tam detičky, ktoré sú na tom lepšie, ale sú detičky, ktoré sú z chudobnejších rodín, a práve s týmito rada pracujem. Pretože tieto detičky nemajú možnosti a ani mamičky na nich nemajú čas, pretože sú zamestnané svojimi problémami a svojim životom. Detičky sú veľmi zanedbané. Som rada, keď som s nimi a keď s nimi trávim čas, pretože to, čo im nedá mama, dávam im ja tým, že ich učím, aby keď pôjdu do škôlky, nebudú odstrčené, ale budú pripravené na život.“

Zlepšenie ranej starostlivosti (nielen) v sociálne vylúčených komunitách

Cieľom programu Misia 1000 je posilniť kvalitu života a budúcnosť detí a rodín, ktoré čelia sociálnemu vylúčeniu. Sústreďuje sa na dve hlavné oblasti:

Zdravie pre každého:

Prvou prioritou je poskytnúť komplexnú podporu tehotným ženám, mladým matkám a novorodencom v sociálne vylúčených komunitách tak, aby každé dieťa mohlo začať svoj život so silným základom zdravia a pomôcť matkám v ich úlohe starostlivých opatrovateliek.

Rozvoj detí:

Každé dieťa má právo na rozvoj svojho potenciálu. Preto sa program zameriava na poskytovanie podpory a vzdelávania, ktoré pomáha deťom v sociálne vylúčených komunitách rozvíjať svoje schopnosti a pripravujú ich na úspešný vstup do školy a života.

Ale Misia 1000 nie je len o zlepšovaní zdravia a rozvoji detí. Je to investícia do lepšej a spravodlivejšej budúcnosti pre všetkých. Je príkladom inovatívneho prístupu k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti a posilneniu obyvateľov vylúčených komunít na Slovensku. S kvalifikovanými babicami v teréne, finančnou podporou a spoluprácou partnerov dosahuje tento projekt reálne výsledky v prospech občanov. Je to príbeh nádeje a pozitívnych zmien, ktorý môže slúžiť ako inšpirácia nielen pre Slovensko, ale aj pre ďalšie krajiny, ktoré čelia podobným výzvam.

Začítajte sa do našich Dobrých správ a zistite, ako zlepšujeme slovenské zdravotníctvo.