Štúdia z Prešova zaujala svetových odborníkov

Diabetických pacientov stredného veku ohrozuje tzv. tichá ischémia myokardu.

Docent MUDr. Alexander Kiško, CSc., viac ako pätnásť rokov pracuje ako kardiológ na prešovskej poliklinike ProCare. Venuje sa problematike tzv. tichej ischémie myokardu u pacientov s diabetom mellitus 2. typu. Na 34. svetovom kongrese internej medicíny v juhoafrickom Kapskom Meste prezentoval výsledky unikátnej štúdie zameranej na zistenie prevalencie a možných klinických prediktorov tzv. tichej ischémie myokardu u diabetikov stredného veku.

Nedostatok štúdií

Diabetes mellitus 2. typu u pacientov stredného veku je pre súčasné zdravotníctvo rastúcim a závažným problémom. Spája sa aj so 70-percentným nárastom výskytu obezity u osôb mladšieho veku. Dĺžka života pacienta s diagnózou cukrovky 2. typu vo veku do 40 rokov sa znižuje o osem rokov v porovnaní s nediabetikom a súvisiace komplikácie, najmä koronárna ateroskleróza, vznikajú v oveľa mladšom veku. Preto je veľmi dôležitá včasná diagnostika myokardiálnej ischémie v mladších vekových skupinách pacientov. Je predpokladom následnej indikácie optimálnych dlhodobých intervenčných stratégií v podobe prísnej úpravy životného štýlu, agresívnej farmakoterapie alebo koronárnych revaskularizácií. Nedostatok klinických štúdií a z nich vyplývajúcich klinických odporúčaní však spôsobuje, že väčšina týchto pacientov je neefektívne manažovaná.

Skrytá hrozba

O to cennejšia je štúdia, ktorú prezentoval docent A. Kiško. Vznikla v spolupráci s diabetologickou ambulanciou polikliniky ProCare Prešov (MUDr. Radoslav Dobránsky), Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity, kardiocentrom a s klinikou vnútorného lekárstva FNsP J. A. Reimana v Prešove. Jej základom sú vyšetrenia 212 pacientov s diabetom mellitus 2. typu mladších ako 60 rokov, pričom bola použitá metóda záťažovej perfúznej scintigrafie myokardu. Autori zistili, že prevalencia tzv. tichej ischémie myokardu v tejto vekovej populácii diabetikov je pomerne vysoká – 18,4 percenta. Na základe detailnej analýzy klinických a laboratórnych charakteristík jednotlivých pacientov boli zistené aj niektoré klinické prediktory tichej ischémie, podľa ktorých možno predvídať a včasne diagnostikovať toto ochorenie u inak asymptomatických pacientov. Prednáška vyvolala veľký záujem a odborná diskusia pokračovala aj v kuloároch kongresovej sály.

lekári

Kongres prominentných vedcov a expertov

Svetové kongresy internej medicíny organizuje Medzinárodná spoločnosť pre internú medicínu (ISIM). Vznikla v roku 1948 v Bazileji (Švajčiarsko) s cieľom šíriť nové poznatky a podporovať spoluprácu medzi lekármi vo všetkých odvetviach modernej internej medicíny v rôznych častiach sveta. V čase, keď je vnútorné lekárstvo ohrozené rastúcou úzkou špecializáciou, spoločnosť sa snaží stať sa integrujúcou organizáciou v svetovej internej medicíne. Medzinárodná spoločnosť ISIM organizuje svetový kongres každé dva roky. Tentoraz sa konal v Kapskom Meste v Južnej Afrike. V paralelných prednáškových blokoch prezentovali svoje poznatky prominentní odborníci a vedci z rôznych oblastí internej medicíny z vyše osemdesiatich krajín. Nasledujúci svetový kongres ISIM bude v roku 2020 v Cancúne (Mexiko).