Poisťovňa Dôvera začala právne kroky na svoju ochranu

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (ZP Dôvera) pripravuje v súčinnosti so svojim akcionárom, investičnou skupinou Penta, viacero právnych krokov, ktoré sú reakciou na nezákonný a šikanózny postup. Ten sa týka predovšetkým aktivít Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (UDZS), Finančnej správy SR a aj Orgánov činných v trestnom konaní (OČTK).

„Súčasná vládna garnitúra vedie iracionálny boj proti pôsobeniu súkromných zdravotných poisťovní. Rešpektujeme právo každej vlády, ktorá získala mandát od voliča, formulovať predstavy o regulácii zdravotníckeho sektora a aj samotných zdravotných poisťovní. Takáto politika by sa však mala uskutočňovať v súlade so zákonom. V rozpore s tým dochádza k opakovanej diskriminácii takmer dvoch miliónov poistencov, ktorí sú poistení v súkromných zdravotných poisťovniach. Úrad pre dohľad a najmä jeho predsedníčka nepôsobí ako nezávislý regulátor, ale ako nástroj, ktorý má pravdepodobne vytvoriť prostredie, v ktorom nebudú môcť súkromné zdravotné poisťovne štandardne podnikať. V neposlednom rade dochádza k očividnému zneužívaniu orgánov štátu, vrátane OČTK, ktoré v rozpore s vlastnými zisteniami, vedú opakujúce sa konania, ktoré nevieme označiť inak, ako pokus o zastrašenie, či šikanu“, povedal Václav Jirků, Partner investičnej skupiny Penta zodpovedný za zdravotníctvo.

 

Právne kroky preto smerujú voči nasledovným aktivitám:

  • Opakovanému a diskriminačnému zvyšovaniu základného imania VŠZP na úkor poistencov, ktorí sú poistení v súkromných zdravotných poisťovniach;
  • Podozreniu z ohrozenia daňového tajomstva, ku ktorému dochádza zo strany UDZS. Ten sa týka spôsobu akým tento úrad informoval 28.2.2022 vo svojej tlačovej správe aj o záveroch, ktoré mali vyplývať z kontroly výkonu účtovníctva ZP Dôvera, ktoré vykonáva Finančná správa SR. Nerozumieme tomu, na základe čoho UDZS tieto závery zverejnil v čase, keď príslušné daňové konanie nie je právoplatne uzavreté. Táto kontrola stále prebieha a podľa aktuálneho vyjadrenia Finančnej správy budú známe jej závery až o dva mesiace. ZP Dôvera účtuje o poistnom kmeni od roku 2009, správnosť postupu ZP Dôvery bola opakovane potvrdená pravidelnými správami audítorov (jednalo sa o dve medzinárodné audítorské spoločnosti z tzv. veľkej štvorky), posudkami znalcov aj orgánmi Finančnej správy. To tvorilo základ pre konanie a rozhodovanie štatutárov ZP Dôvera v tejto otázke počas posledných 12 rokov.
  • Zneužívanie právomocí  zo strany UDZS v súvislosti s nevydaním súhlasu na vymenovanie súčasného generálneho riaditeľa ZP Dôvera Martina Kultana za člena predstavenstva ZP Dôvera. Blokovaním tohto vymenovania vzniká škoda samotnej ZP Dôvera a aj Martinovi Kultanovi.  UDZS sa pri svojom zdôvodnení odvolal na Uznesenie o prebiehajúcom trestnom konaní, ktoré vedie špecializovaný tím NAKA vo veci predaja podniku Dôvery do spoločnosti Apollo z roku 2009. Dôvera a ani Martin Kultan nemajú o tomto Uznesení žiadnu informáciu, nie sú tak v procesnom postavení a teda sa ani nemajú ako voči takýmto podozreniam brániť. UDZS nemá právo za takýchto okolností prerušiť konanie a sme presvedčení, že v tomto prípade ide o nezákonnú nečinnosť.  Zároveň, na základe obmedzených informácií, ktoré sme sa dozvedeli len zo spomínaného rozhodnutia o prerušení konania, považujeme za krajne podozrivé a neštandardné, že špecializovaný tím NAKA, ktorý bol ustanovený v súvislosti s kauzou Gorila, začal prešetrovať podozrenia z údajnej trestnej činnosti, ktoré sa týkajú transakcie z roku 2009, ktorá s kauzou Gorila nijak nesúvisí;
  • Dochádza k riadenému úniku informácií buď z NAKA alebo UDZS do médií, napriek tomu, že sa jedná o prípravnú fázu trestného konania, ktoré je neverejné.

 

„Naša právna kancelária prijala toto zastupovanie, pretože zdravotná poisťovňa Dôvera je naším dlhoročným klientom a charakter všetkých krokov, ktoré sa v týchto týždňoch odohrávajú zo strany uvedených štátnych orgánov voči ZP Dôvera a jej predstaviteľom, predstavuje podľa nášho právneho názoru vážne podozrenie z nezákonného a šikanózneho postupu. Tieto kroky môžu zásadným spôsobom znehodnotiť zdravotnú poisťovňu a majú potenciál poškodiť reputáciu jej čelných predstaviteľov“, povedal Peter Kubina, Partner advokátskej kancelárie Dentons.

Súkromné zdravotné poisťovne plnia pozitívnu rolu v slovenskom zdravotníctve. Existencia dvoch súkromných zdravotných poisťovní znamená, že každý rok sa vďaka lepšej revíznej činnosti a elektronizácii ušetria stovky miliónov eur v celom zdravotnom systéme. Z pohľadu pacienta sú výsledkom konkurencie konkrétne benefity, ako sú napríklad vrátené peniaze za ošetrenie u zubára alebo skracovanie čakacích lehôt.

„Dôvera sa stará o poistencov už viac ako 27 rokov a počas celej tejto doby si striktne plní všetky svoje povinnosti a dodržiava zákony. Vieme to doložiť výsledkami početných kontrol a správ od audítorov. Situácia sa za ostatné dva roky zmenila.  Je evidentné, že aktivity predovšetkým predsedníčky UDZS systematicky diskreditujú fungovanie Dôvery. Štát pritom nemusel z verejných zdrojov a z peňazí daňových poplatníkov vynaložiť ani 1 euro na oddlžovanie, či záchranu Dôvery. Na záchranu štátnej VŠZP pritom len v poslednom období vynaložil  318 mil. EUR a ďalších 40 mil. EUR jej prisľúbil. Aj za týchto sťažených a neférových podmienok Dôvera zostáva stabilným partnerom pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pre poistencov. Nemešká so svojimi platbami a za posledných 10 rokov odviedla do štátneho rozpočtu na daniach 100 miliónov eur“, povedal Martin Kultan, generálny riaditeľ ZP Dôvera.