Reakcia investičnej skupiny Penta k článku ICJK zo dňa 21. novembra 2022

Reakcia k článku zo dňa 21. novembra 2022 https://www.icjk.sk/205/Penta-si-z-Dovery-v-roku-00-vytiahla-takmer-miliardy-korun-nasli-sme-podozrive-transakcie?fbclid=IwAR2SAOD6Thdi21IBhGc4_vCPmCibgetJA3ku8dYyZGoUBkbFfEtUELrd9Yo

Zverejnený text obsahuje viacero nepresných a zavádzajúcich informácií. Vnímame ho ako súčasť systematickej kampane, ktorú vedie proti zdravotnej poisťovni Dôvera a investičnej skupine Penta súčasná predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR (ÚDZS) Renáta Bláhová. Podnikanie Dôvery a Penty v slovenskom zdravotníctve je zo strany pani Bláhovej permanentne spochybňované a to napriek tomu, že ZP Dôvera nikdy nemeškala s platbami voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a nikdy nebola v platobnej neschopnosti. Riadne a načas si plní všetky svoje záväzky. Štát nikdy nemusel ZP Dôvera oddlžovať, či finančne jej vypomáhať na úkor daňových poplatníkov. Na rozdiel od zle hospodáriacej štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne, kde štát opakovane vykrýva jej straty z peňazí daňových poplatníkov. Do dnešného dňa na vykrytie týchto strát štát minul takmer 400 miliónov eur!

Renáta Bláhová v priamom rozpore s viac ako 10 ročnou praxou štátnych orgánov, audítorov, právnych poradcov a bánk vytrvalo kriminalizuje transakciu predaja zdravotnej poisťovne Dôvera do zdravotnej poisťovne Apollo. Článok, na ktorý reagujeme, opakuje notoricky známe tvrdenia a obvinenia Renáty Blahovej a sme presvedčení, že tento článok vznikol s jej významným prispením, či priamou koordináciou. Vzhľadom k roli Renáty Blahovej v celej tejto záležitosti a vzhľadom na fakt, že jej manžel Michal Blaha je spoluzakladateľom Nadácie Zastavme korupciu, vnímame samotnú Nadáciu v konflikte záujmov a odmietli sme jej odpovedať na detailné otázky k tejto téme.

Okrem už notoricky známeho demagogického popisu transakcie predaja zdravotnej poisťovne Dôvera do zdravotnej poisťovne Apollo článok vytvára falošný dojem objavenia a následnej rekonštrukcie  ďalších dvoch súvisiacich udalostí:

  • Zvyšovanie a znižovanie základného imania ZP Dôvera v rokoch 2007 a 2008
  • Predaj akcií ZP Dôvera zo Slovenského investičného družstva do Dôvera Holding.

Predovšetkým, už samotný nadpis článku „Penta si z Dôvery v roku 2008 vytiahla takmer 2 miliardy korún, našli sme podozrivé transakcie“ preukazuje, že autori textu vôbec nepochopili podstatu a charakter zvyšovania a znižovania základného imania. Nejednalo sa o odčerpanie peňazí zo zdravotnej poisťovne, ale o účtovnú operáciu na strane pasív súvahy. Základné imanie ZP Dôvera bolo navyšované prevažne z ostatných kapitálových fondov (čo bol pozostatok transformácie na akciovú spoločnosť) a nerozdeleného zisku minulých rokov. Cieľom bolo transformovať ostatné kapitálové fondy aj nerozdelený zisk do základného imania a v čase prípravy tzv. neziskovej novely ukázať vážny záujem pôsobiť ako dlhodobý investor v zdravotnom poistení. Namiesto výplaty dividendy sa akcionári rozhodli viazať zisk v základnom imaní. Nejednalo sa tak o peňažné prostriedky, ktoré súvisia s úhradami za zdravotnú starostlivosť a ktorými zdravotná poisťovňa disponovala na základe odvodov z verejného zdravotného poistenia. Nezisková novela z roku 2007 sa pritom na ostatné kapitálové fondy a nerozdelený zisk minulých rokov nevzťahovala, vzťahovala sa až na zisk vytvorený po 1. januári 2008.  Znižovanie základného imania sa udialo z dôvodu znižovania finančnej expozície akcionára v Dôvere. Zdravotná poisťovňa Dôvera bola pred aj po znížení základného imania v dobrej finančnej kondícii a spĺňala podmienku platobnej schopnosti. Samotné zníženie základného imania nebolo neznámou transakciou, ÚDZS mal k nemu na jeseň 2008 kontroverznú tlačovú konferenciu. Viacero médií prinieslo k tejto téme pomerne jednoznačné výstupy, v ktorých kritizovali aktivity vtedajšieho vedenia ÚDZS a ďalších predstaviteľov vlády R.Fica:

K téme predaja akcií ZP Dôvera zo Slovenského investičného družstva do Dôvera Holding chceme  zdôrazniť, že žiadna z týchto transakcií neviedla k akémukoľvek poškodeniu práv minoritných akcionárov Slovenského investičného družstva.

Žiaden člen družstva, resp. spoločník nebol nútený k odchodu. Ak niektorý z členov družstva, resp. spoločníkov svoj podiel predal, bolo to jeho dobrovoľné rozhodnutie.

Navyše, finančné ukazovatele samotnej Dôvery boli verejne dostupné (zo správ ÚDZS, resp. z účtovných závierok), zmena právnej úpravy zdravotných poisťovní k 1. januáru 2008 (tzv. nezisková novela) bola tiež notoricky známa. Okrem toho v čase transakcie mala Penta na imaní  Slovenského investičného družstva takmer 100%-ný podiel. Aj preto by akékoľvek manipulovanie s kúpnou cenou za akcie (tak, ako to podsúva uvedený článok) nedávalo žiadny zmysel.

K samotnému popisu transakcie predaja zdravotnej poisťovne Dôvera do zdravotnej poisťovne Apollo je potrebné uviesť nasledovné:

  • transakcia bola v roku 2009 schválená ÚDZS a riadne prebehlo aj konanie pred Protimonopolným úradom SR,
  • predaj podniku a s ním súvisiaci prevod poistného kmeňa boli aj predmetom následného dohľadu na mieste, ktorý uskutočnil ÚDZS na jeseň 2010,
  • taktiež bola v súvislosti s predajom podniku vykonaná aj daňová kontrola v rokoch 2013 – 2014, ktorá nezistila žiadne pochybenia,
  • správnosť postupu a dodržanie príslušných predpisov pri predaji podniku boli potvrdené aj kladnými stanoviskami audítorov a právnikov,
  • pri tejto transakcii si obe zdravotné poisťovne splnili svoje oznamovacie povinnosti. O najdôležitejších aspektoch transakcie informovali formou účtovných závierok a výročných správ, ktoré boli overené audítormi. Údaje uvedené v týchto účtovných závierkach sa následne premietli do daňových priznaní.

Penta Investments