Stanovisko zdravotnej poisťovne Dôvera v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou

18. mar 2020

Zdravie na prvom mieste nie je pre nás len slogan, ale základná filozofia. Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je to dokonca životné poslanie. Ešte silnejšie si to uvedomujeme v týchto neľahkých časoch spôsobených pandémiou ochorenia Covid – 19 a hlboko si vážime obetavosť všetkých lekárov, lekárnikov, zdravotných sestier, záchranárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov v prvej línii.

V snahe pomôcť im zvládnuť tento boj za čo najmenších strát a komplikácií, rozhodli sme sa dočasne upraviť postup zdravotnej poisťovne spojený nielen s úhradou zdravotnej starostlivosti. Ústretové kroky robíme aj voči našim poistencom a vydávame s účinnosťou od 17.03.2020 do 30. 04. 2020* toto stanovisko:

1) Za telefonické konzultácie zaplatíme viac

Keďže najúčinnejším opatrením proti šíreniu nového koronavírusu je obmedzenie pohybu a stretávania sa na minimum, akceptujeme, že formou poskytnutia zdravotnej starostlivosti je aj konzultácia s pacientom na diaľku.

  • Všeobecným lekárom pre dospelých a gynekológom garantujeme úhradu telefonickej konzultácie (výkon č. 1) nad rámec kapitačnej platby a v rovnakej cene ako pre nekapitovaného poistenca.
  • Z dôvodu odlišného platobného mechanizmu v pediatrii garantujeme úhradu výkonu telefonickej konzultácie (výkon č. 1) v cene kontrolného vyšetrenia (výkon č. 4). 
  • Pri špecializovanej ambulantnej starostlivosti garantujeme úhradu telefonickej konzultácie v dvojnásobnej výške (počet bodov 160).

Pre telefonické konzultácie vo všeobecnosti platí, že ide o poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom v prípade, že sa pacient nemôže dostaviť do ambulancie z dôvodu epidemiologickej situácie.

Spresnenie: Výkon pod kódom 1 nemožno vykazovať súčasne s inými výkonmi. Podmienkou úhrady je záznam o realizácii výkonu v zdravotnej dokumentácii v rozsahu štandardného vedenia zdravotnej dokumentácie.

2) Pri preventívnych prehliadkach zohľadníme epidemiologickú situáciu

Rozumieme, že za súčasnej epidemiologickej situácie dochádza prerušeniu vykonávania preventívnych prehliadok, čo sa odrazí pri vyhodnocovaní tohto parametra k 1.7.2020 a 1.1.2021. Garantujeme všeobecným lekárom pre dospelých, všeobecným lekárom pre deti a dorast i gynekológom, že túto skutočnosť ústretovo zohľadníme tak, aby nemala negatívny vplyv na príjmy ambulancií.

3) Aj bez výmenného lístka

Spomaliť šírenie vírusu napomôže aj obmedzenie návštev všeobecného lekára z dôvodu potreby vystavenia výmenného lístka k špecialistovi. Garantujeme preto, že špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) bod 3. zákona 576/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov  uhradíme aj bez odporúčania všeobecného lekára.

4) V ústrety pacientom i lekárnikom

Mnohí naši poistenci sú odkázaní na lieky, ktoré im môže predpísať iba lekár špecialista. Aby sme pacientov nevystavovali riziku nakazenia pohybom po vonku, umožníme, aby im lieky mohli predpísať aj všeobecní lekári a to formou eReceptu bez potreby návštevy ambulancie.

Preto v prípade, že verejná lekáreň alebo výdajňa zdravotníckych pomôcok vydá liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu na základe preskripčného záznamu, lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, ktorého predpísaním všeobecný lekár pre dospelých alebo všeobecný lekár pre deti a dorast porušil povinnosť dodržiavať preskripčné a indikačné obmedzenia, zdravotnú starostlivosť poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti napriek tomu uhradíme a nebudeme si uplatňovať náhradu plnenia voči predpisujúcemu lekárovi  prvého kontaktu.

5) Predlžujeme platnosť lekárskych poukazov

Platnosť lekárskych poukazov na zdravotnícke pomôcky predlžujeme z pôvodných 30 dní na 60 dní od dátumu ich vystavenia. Pri individuálne zhotovených zdravotníckych pomôckach môže byť predĺženie platnosti až o 90 dní. A to vtedy, keď si výdajňa lekársky poukaz pre individuálne zhotovené zdravotné pomôcky zablokuje. Platnosť tohto poukazu sa v danej výdajni predĺži o 90 dní.

Poukazy po spracovaní a schválení budeme poistencom posielať poštou, pričom každého poistenca na to vopred telefonicky upozorníme.

V prípade, že bude potrebné do poukazu doplniť údaje, tiež na to poistenca upozorníme telefonicky a následne aj listom.  Rovnako budeme postupovať aj pri neschválení poukazu.

Keďže sme z dôvodu ochrany zdravia našich poistencov i zamestnancov zatvorili naše pobočky, poistenci, ktorí nestihli podať svoj lekársky poukaz v pobočkách, môžu ho vhodiť do schránky najbližšej pobočky alebo ho poslať poštou výlučne na kontaktnú adresu Dôvera zdravotná poisťovňa, Cintorínska 5, 949 01 Nitra. Schránky sme umiestnili ku každej pobočke alebo sú v ich blízkom okolí.   

V prípade, že si epidemiologická situácia vyžiada ďalšie zmeny súvisiace so schvaľovaním a úhradou zdravotnej starostlivosti alebo v ostatných oblastiach našich služieb, sme pripravení opäť zareagovať. Ďakujeme všetkým poskytovateľom za starostlivosť o našich poistencov a všetkým našim poistencom, ktorí sa k aktuálnej situácii postavili zodpovedne. Sme s Vami na ceste za zdravím.

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Generálne riaditeľstvo
Einsteinova 25
851 01 Bratislava

*Platnosť nášho stanoviska sa môže predĺžiť v závislosti od vývoja aktuálnej epidemiologickej situácie. Takisto si vyhradzujeme právo naše stanovisko podľa aktuálne situácie zmeniť alebo doplniť.

svetzdravia-com-koronavirus-header-pic-aktualne-info-580x280-1.jpg

Prihláste sa na odber
dobrých správ zo zdravotníctva

Mýty o Pente v zdravotníctve